Titular de la web i dades de contacte

El present lloc web és de titularitat de la FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ, entitat constituïda de conformitat amb les previsions de la Llei 11/2008 de Fundacions de 12 de juny, i inscrita a la Secció I del Registre de Fundacions d’Andorra, amb el número 7/2010 i domiciliada a Andorra la Vella, avinguda de Meritxell, número 80; telèfon número 88 88 80; i e-mail de contacte: fundacio@creditandorra.ad

En relació als drets de propietat intel·lectual i industrial que s’esmenten en apartat específic d’aquest avís legal, i que pertanyen a CRÈDIT ANDORRÀ, SA, el seu telèfon de contacte és el número 88 88 88; i l’e-mail de contacte: info@creditandorra.ad

Termes legals

Objecte:

El present lloc web i la informació continguda en el mateix té caràcter i finalitat exclusivament informativa, no constituint una oferta ni sol·licitud de cap producte i/o servei. La FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ rebutja tota responsabilitat dimanant de qualsevulla informació no elaborada per ella o no publicada sota l’autorització expressa de la FUNDACIÓ sota el seu nom, així com de qualsevulla responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.

Ús del lloc web:

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació a les presents condicions d’ús en la versió publicada en el moment en què es produeixi l’entrada. Per això, la FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ recomana a l’usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web.

La FUNDACIÓ CRÈDIT ANDORRÀ podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts.

L’usuari es compromet a usar de forma correcta, adequada i lícita el contingut del present lloc web.

Accés al lloc web:

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això la FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ es reserva el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web.

L’usuari exonera expressament a la FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ de qualsevulla responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui pel seu mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

Donada la naturalesa de la xarxa d’internet, basada en concepte d’hipervincles, es possible que aquesta web inclogui enllaços a altres webs. La FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ declina tota responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres webs facilitats amb aquesta web.

Continguts del lloc web:

La FUNDACIÓ CRÈDIT ANDORRÀ es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiva, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, la FUNDACIÓ CRÈDIT ANDORRÀ no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, tant els propis com els d’altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització dels mateixos per part de l’usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats al TITULAR DE LA WEB en aquest sentit la FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets de la FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ o de tercers. En qualsevol cas, la FUNDACIÓ CRÈDIT ANDORRÀ es compromet a fer el possible per tal d’evitar l’existència en aquest lloc web, de continguts il·lícits i, en cas de què tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés als mateixos. Això no obstant, no garanteix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

Propietat Intel·lectual i industrial:

Els drets de Propietat Intel·lectual i industrial, així com els drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines, són propietat exclusiva de la FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ llevat que s’especifiqui una altra cosa. Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web, entre els que destaca la marca gràfic-denominativa de l’entitat bancària CRÈDIT ANDORRÀ, SA o de les entitats del grup que el conformen, són propietat exclusiva de dita entitat bancària o de les entitats que el conformen. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita de CREDIT ANDORRA, SA.

De conformitat amb l’anterior, corresponen a CRÈDIT ANDORRÀ, o a les societats del grup, en el seu cas, els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre de naturalesa patrimonial o no patrimonial, sobre els signes esmentats anteriorment; sense perjudici dels drets morals que sobre la autoria dels mateixos puguin correspondre als seus autors.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas la FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ i/o l’entitat bancària CRÈDIT ANDORRÀ, SA l’exercici de quants mitjans i accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable i Jurisdicció competent:

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació andorrana; amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.

Política de privacitat i protecció de dades personals:

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, la FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web, directament o indirecta (principalment derivada de l’ús de cookies i/o registre de direccions IP) seran incorporades a un fitxer tractament de dades de responsabilitat CREDIT ANDORRA, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva navegació i/o eventuals comunicacions que formuli per mitjà de la pestanya de contacte. Només en el cas que l’usuari hagi donat el seu consentiment exprés i inequívoc, la FUNDACIÓ CRÈDIT ANDORRÀ li enviarà informació tècnica, operativa, comercial i/o d’esdeveniments diversos, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, així com sobre exposicions, esdeveniments, productes, serveis, ofertes i novetats que considerem d’interès per l’usuari. La FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Finalment, l’informem sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant formulari adreçat a l’administrador del sistema.